Deklaracja dostępności

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pmdk-otwock.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji oraz tłumaczenia migowego.
  • Pliki tekstowe (pdf, doc.) są częściowo dostępne cyfrowo i będą na bieżąco dostosowywane.
  • Nie wszystkie obrazy zawierają tytuły i opisy alternatywne.
  • Pełne poprawienie dostępności strony wiązałoby się z nadmiernym podniesieniem kosztów dla naszej placówki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Dzik, e-mail: agata.dzik@pmdk-otwock.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 227793357 wew. 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby PMDK

W odległości ok. 200 m znajduje się przystanek autobusowy ZTM linii 702 i L20. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

W odległości ok. 1,4 km znajduje się dworzec kolejowy PKP i SKM.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy PMDK, od ulicy Poniatowskiego. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność parkingu

PMDK posiada ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością. 

Dostępność toalety

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku w skrzydle A.

Informacje dodatkowe

W budynku znajduje się winda.

NA GÓRĘ