Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. język angielski

język angielski

Zajęcia prowadzi RADOSŁAW SASINOWSKI - absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wychowawca i nauczyciel języka angielskiego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.

W trakcie zajęć wychowankowie będą mieli możliwość poznania kultury i historii Stanów Zjednoczonych od czasów kolonialnych do współczesności. 
Będą mogli doskonalić sprawność mówienia i posługiwania się językiem angielskim. 
Po pierwszych zajęciach możliwa jest zmiany grupy w zależności od stopnia zaawansowania.

 

1. Język Angielski, rocznik 2008 - 2012.
Zajęcia ukierunkowane na rozwijanie umiejętności językowych w zakresie podstawowej gramatyki i słownictwa tematycznego. W trakcie zajęć wychowankowie poznają kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Program uwzględnia również rozwijanie sprawności mówienia w zakresie prostych wypowiedzi, dotyczących życia codziennego.

2. Akademia Młodego Śmiałka „Eagle" - zajęcia edukacyjno – wychowawcze w języku
angielskim, rocznik 2015.
Kurs edukacyjno–wychowawczy, prowadzony głównie w języku angielskim, wzbogacony elementami wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego oraz historii Polski. Celem kursu jest kształtowanie postawy koleżeństwa i współpracy uczestników, rozwijanie kompetencji językowych w zakresie rozumienia ze słuchu i mówienia, a także poznanie kultury krajów angielskiego obszaru językowego oraz najważniejszych wydarzeń z historii Polski. W trakcie zajęć wychowankowie będą poznawali język poprzez wykonywanie ćwiczeń, mających na celu wyuczenie właściwych zachowań, kształtujących wymowę, rozwijających sprawności artystyczne. W programie uwzględniono zajęcia z podmiotami zewnętrznymi. Udział podmiotów zewnętrznych jest uzalezniony od sytuacji epidemicznej w kraju.

3. Multiskill
Zajęcia języka angielskiego dedykowane dla uczniów klasy 7 SP, rozwijające umiejętności niezbędne podczas egzaminu ósmoklasisty. W programie zajęć, poza rozumieniem ze słuchu i analizą tekstu, uwzględnione zostało rozwijanie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych oraz powtórzenie najważniejszych zagadnień leksykalno-gramatycznych.

4. Konwersatorium Języka Angielskiego, od 7 klasy SP wymagana umiejętność mówienia
Zajęcia rozwijające sprawność mówienia w oparciu o prezentowane zagadnienia lub materiał stymulujący. Poruszane zagadnienia dotyczą głównie spraw życia społecznego oraz wyzwań współczesnego świata. Prigram konkwersatorium jest wzbogacony elementami wiedzy na temat krajów anglojęzycznych oraz ich kultury.


Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ