Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. język angielski

język angielski

Zajęcia prowadzi RADOSŁAW SASINOWSKI - absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wychowawca i nauczyciel języka angielskiego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.

W trakcie zajęć wychowankowie będą mieli możliwość poznania kultury i historii Stanów Zjednoczonych od czasów kolonialnych do współczesności. 
Będą mogli doskonalić sprawność mówienia i posługiwania się językiem angielskim. 
Po pierwszych zajęciach możliwa jest zmiany grupy w zależności od stopnia zaawansowania.

 

1. Język Angielski, 5 - 6 klasa SP
Zajęcia ukierunkowane na rozwijanie umiejętności językowych w zakresie podstawowej gramatyki i słownictwa tematycznego. W trakcie zajęć wychowankowie poznają kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Program uwzględnia również rozwijanie sprawności mówienia w zakresie prostych wypowiedzi, dotyczących życia codziennego.

2. Multiskill
Zajęcia języka angielskiego dedykowane dla uczniów klasy 7 i 8 SP, rozwijające umiejętności niezbędne podczas egzaminu ósmoklasisty. W programie zajęć, poza rozumieniem ze słuchu i analizą tekstu, uwzględnione zostało rozwijanie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych oraz powtórzenie najważniejszych zagadnień leksykalno-gramatycznych.

3. Konwersatorium Języka Angielskiego, od 8 klasy SP wymagana umiejętność mówienia
Zajęcia rozwijające sprawność mówienia w oparciu o prezentowane zagadnienia lub materiał stymulujący. Poruszane zagadnienia dotyczą głównie spraw życia społecznego oraz wyzwań współczesnego świata. Program konwersatorium jest wzbogacony elementami wiedzy na temat krajów anglojęzycznych oraz ich kultury.


Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

NA GÓRĘ